صنعت کار » اقدامات دولت در حوزه زمین شناسی

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به یک سوال کلیدی پاسخ داد ؛
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به سوال کلیدی مطرح شده مبنی بر شاخص‌ترین اقدام دولت در حوزه زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی در سال گذشته جهت بهبود زندگی عموم جامعه پاسخ داده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات