صنعت کار » اقدامات سختگیرانه

اشخاص آمریکایی از این پس حق سرمایه گذاری در شرکت های مرتبط با ارتش چین را ندارند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات