صنعت کار » الزام استفاده از کارت سوخت

تا پایان تیرماه
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی توضیحاتی به دارندگان کارت هوشمند سوخت توصیه کرد که حداقل تا پایان تیرماه یک بار با کارت سوخت شخصی خود سوخت‌گیری کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات