صنعت کار » المپیاد اقتصاد

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: برای نخستین بار در کشور المپیاد اقتصاد و مدیریت با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، برگزار شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات