صنعت کار » الوند

در نشست هیئت دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد استانداری مرکزی، با صدور مجوز احداث پتروشیمی الوند در محدوده شعاع ۳۰ کیلومتری شهر اراک موافقت کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات