صنعت کار » الگو

تأسیسات برقرسانی در بخش توزیع و فوق توزیع، در ساعات پرمصرف، توان مصرف افسارگسیخته شهروندان تهرانی را ندارند و از مدار خارج شدن فیدرها زیر شدت بار شبکه، عامل قطعی های متعدد و بعضا طولانی برق در تهران بوده است. ادامه
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت در گفت و گو با «صنعت کار»؛
سیاست‌های اتخاذ شده در صنعت خودرو و الگوهایی که پس از برجام برای دومین صنعت بزرگ کشور در نظر گرفته شد، از یک سو گرچه سخت گیرانه و به نفع این صنعت به نظر می‌رسد اما از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان این الگوها را تداعی کننده راهی می‌دانند که چین سال‌ها پیش صنعت خودرویش را در آن قرار داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات