صنعت کار » الگوی مصرف آب و انرژی

وزیر نیرو در نماز جمعه تهران:
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه میلیاردها مترمکعب آب در بخش کشاروزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: ما می‌توانیم با بهره‌مندی از فناوری‌های جدید میلیون‌ها و بلکه میلیاردها مترمکعب آب در بخش کشاروزی صرفه‌جویی کنیم و برای جمعیتی تا دو برابر جمعیت فعلی کشور آب کافی برای شرب، بهداشت و صنعت در دسترس داشته باشیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات