صنعت کار » امار جهانی

آمار جهانی نشان داد
طبق آمار انجمن جهانی فولاد، تولید جهانی فولاد خام طی ماه میلادی گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع پاندمی ویروس کرونا کاهش پیدا کرد اما تولید در ایران افزایش داشت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات