صنعت کار » امتشافات معدنی

«صنعت كار» گزارش مى دهد:
محمد ياسر طيب نيا معاون معدنى شركت فولاد مباركه در اولين كنفرانس آنلاين معدن ايران اظهار كرد: توسعه معدن نقش بسزايى در توسعه پايدار دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات