صنعت کار » امتیازات خدماتی صنعت و معدن

مشاور وزیر صنعت:
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تاکید وزیر صنعت از امسال برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن از امتیازات خدماتی برخوردار خواهند بود‌. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات