صنعت کار » امضاء تفاهم‌ نامه درمنطقه آزاد کیش

با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد انجام شد؛
تفاهم‌ نامه راه‌ اندازی مرکز رشد و نو آوری کیش با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش امضا شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات