صنعت کار » امنيت كشور

به گزارش «صنعت كار»:
محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اولین کنفرانس و نمایشگاه بیوتکنولوژی گفت: زيست فناورى در دهه آينده در امنيت ملى كشورها اهميت خواهد داشت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات