صنعت کار » امنیت شغلی

رئیس مرکز ملی پایش مطالعات بهبود محیط فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: در صورت تحقق جهش تولید، قراردادهای بلندمدت نوشته خواهد شد و امنیت شغلی کارگران هم خود به خود به وجود می آید و حتی نیازی هم به قانون خاصی نیست. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات