صنعت کار » امنیت غذایی کشور

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: برخی از نهاده‌های دامی مانند «متیونین» که در تضمین امنیت غذایی کشور نقش مهمی دارند، با تکمیل زنجیره پروپیلن، در کشور تولید خواهند شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك