صنعت کار » اموربین‌الملل

با حکم مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران(پگاه):
با حکم عبدالله قدوسی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران(پگاه)، حمیدرضا طهماسبی پور به عنوان مدیر روابط عمومی و اموربین‌الملل این هلدینگ صنعتی در حوزه لبنیات کشور منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك