صنعت کار » امور فنی و پشتیبانی

فرزاد غزائی طی حکمی به سمت قائم مقام مدیرعامل در امور فنی پشتیبانی تولید پارس خودرو منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات