صنعت کار » امیدیه

سخنگوی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب:
سخنگوی شرکت مناطق نفتخیز جنوب گفت: آتش سوزی خط لوله ۴۲ اینچ مسیر امیدیه به تاسیسات مارون رو به اتمام است و تا ساعاتی دیگر به صورت کامل مهار می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك