صنعت کار » امیرحسین کمیلی

در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «امیرحسین کمیلی» را به عنوان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك