صنعت کار » انارکی

باقلبي آكنده از خزن واندوه ضایعه درد ناک در گذشت همكار ارجمندشبكه بانكي مرحوم دکتر رحیمی انارکی مدیر عامل فقید بانک مسکن كه ساليان متمادي در سنگرهاي مختلف اقتصادي منشأ خير وبركت براي كشورمان بوده موجب تاثر و تاسف فراوان اینجانب ،اعضای هیات مدیره وکارکنان موسسه اعتباری ملل گردید ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات