صنعت کار » انبار ها

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مطرح کرد :
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : صاحبان انبارها ، ثبت انبارهای خود در سامانه جامع انبارها را تسریع نمایند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات