صنعت کار » انباشت سرمایه

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت سیاست‌های صنعتی در تحقق اهداف اقتصادی کشور، قابلیت به‌روز شدن و بازبینی سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴ با توجه به شرایط و تحولات آینده را از ویژگی‌های مهم این سند برشمرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات