صنعت کار » انتامینا

در پى شيوع كرونا:
معدن آنتامینا پرو عمليات خود را متوقف می کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات