صنعت کار » انتخابات اتاق بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از پیگیری برخی تخلفات اتاق‌های بازرگانی در سال‌های گذشته خبر داد و گفت دادگاه حکم به ابطال انتخابات اتاق بازرگانی داده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات