صنعت کار » انتخابات کمیسیون های اتاق بازرگانی

۱۵ کمیسیون اتاق ایران، اعضاء هیئت رئیسه خود را شناختند اما انتخابات سه کمیسیون، یکشنبه ۲۵ مهر در روز برگزاری نشست آینده هیئت نمایندگان مجدد برگزار خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات