صنعت کار » انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره

مالک ۱۲ درصد سهام شرکت بیمه ملت به تغییرات مدیریتی اخیر در آن شرکت و انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و همچنین انتشار آگهی جهت انتخاب مدیرعامل واکنش نشان داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات