صنعت کار » انتشار اوراق گام

در پنل تخصصی معرفی تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیک و فراهم کردن منابع مالی زنجیره تامین مطرح شد
در سال ۱۴۰۱ حد اعتباری شرکت‌ها برای انتشار اوراق گام تا ۱۳۰ درصد فروش آن‌ها افزایش خواهد یافت و با حذف بخش عمده ای از محدودیت‌های اوراق گام در دستورالعمل اصلاحی جدید، استفاده از این ابزار تسهیل خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات