صنعت کار » انتشار کتاب «جامعه شناسی فرهنگ بیمه»

کتاب «جامعه شناسی فرهنگ بیمه» نوشته دکتر بهروز میرزایی توسط انتشارات جامعه شناسان منتشر شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات