صنعت کار » انتشار کربن صفر خالص

عربستان سعودی متعهد شد تا سال ۲۰۶۰ میلادی به هدف انتشار کربن صفر خالص دست یابد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات