صنعت کار » انتصابات

طی احکام جداگانه‌‌ای از سوی مدیرعامل بیمه کوثر، مرتضی کامرانی و احمدرضا عصاری به عنوان سرپرست معاونت‌‌‌های بیمه‌های زندگی و ارتباطات و امور مشتریان منصوب شدند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات