صنعت کار » انتصاب آقابابایی

تغییرات مدیریتی در صندوق بازنشستگی بانکها
صندوق بانکها در شرایطی سخت تحویل سدیدی شد، صندوقی با ۷۵ درصد کسری پرداخت و نسبت پشتیبان کمتر از یک که وضعیتی شبیه به سایر صندوقهای بازنشستگی را تداعی می‌کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات