صنعت کار » انتصاب در توزیع برق استان تهران

یکی از راهکارهای افزایش سطح رضایتمندی مشترکین و مراجعه کنندگان جلوگیری ازسردرگمی آنها در حین ورود به مناطق برق تحت پوشش شرکت است؛ از این رو سعی می نماییم با استقرار میز خدمت در کلیه مناطق و بازنگری در فرآیندها به این هدف دست یابیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات