صنعت کار » انتصاب علی جودکی

در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «علی جودکی» را به‌عنوان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك