صنعت کار » انتصاب علی نبوی

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ با حکم فاطمی امین، نبوی به عنوان رییس جدید هیئت عامل ایدرو منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات