صنعت کار » انتصاب محمد نیک دهقان

در حکمی از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، محمود نیک دهقان به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل این گروه صنعتی منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات