صنعت کار » انتصاب مدیران پتروشیمی

مدیران عامل جدید شرکت های پتروشیمی بندرامام؛ فجر؛ پارس؛ نوری؛ عملیات غیر صنعتی پازارگاد ، آپادانا خلیج فارس و مبین انتخاب شدند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات