صنعت کار » انتصاب مدیر اکتشافات ایمیدرو

با حکم جعفری؛
احمد فتاحی مجلج طی حکمی از سوی رئیس هیات عامل ایمیدرو، به عنوان مدیر اکتشاف این سازمان منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات