صنعت کار » انتصاب مرتضایی

محمد مرتضایی که یکی از مدیران با سابقه صنعت خودروی کشور به حساب می آید، به تازگی به عنوان مدیرعامل گروه صنعتی شایان دیزل منصوب شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات