صنعت کار » انتصاب معاون صنایع عمومی وزارت صمت

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت:
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت،معدن و تجارت در حکمی دکتر محمد مهدی برادران را به سمت معاون صنایع عمومی این وزارتخانه منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات