صنعت کار » انتصاب مهدی صفوی

در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «مهدی صفوی» را به‌عنوان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات