صنعت کار » انتقال آب به تهران

مدیرعامل آبفا:
مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: انتقال آب به تهران از مسافت 150 کیلومتری نیز صورت گرفته و اکنون آب جدیدی برای انتقال به تهران وجود ندارد ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات