صنعت کار » انتقال آب خلیج فارس به اردکان

با فرمان رئیس جمهور؛
قطعه ۲ خط یک انتقال آب خلیج فارس به سرچشمه و قطعه سه خط یک انتقال آب خلیج فارس به اردکان، امروز با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس‌جمهور افتتاح شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات