صنعت کار » انتقال آب دریای‌خزر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدام کشور برای انتقال آب خلیج ‌فارس تا کرمان برای تامین آب صنایع، گفت: بر اساس آمارها بخش صنعت تنها ۵ درصد منابع آبی را مصرف می‌کند و در صورتی که بتوانیم همین میزان آب را از منابع آبی پیرامونی تامین کنیم، قطعا در کاهش میزان فرونشست دشت‎ها مؤثر خواهد بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات