صنعت کار » اکبر نعمتی سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران عنوان کرد:
سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در نشست هماهنگي برنامه هاي اجرايي هفته كارآفريني و آموزش هاي فني و حرفه اي که با حضور مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران برگزار شد ، گفت : مهارت آموزی و زمینه سازی برای این امر مهم یکی از راههای برون رفت از بیکاری و معضل اشتغال ، محسوب می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات