صنعت کار » اکبر کمیجانی

اکبر کمیجانی با حکمی از سوی رییس جمهوری، به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات