صنعت کار » اکتشافات‌معدنی کشور

این سازمان در ارزیابی عملکرد شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال 99 از سوی ستاد جشنواره شهید رجایی به عنوان حوزه برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخته و معرفی شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات