صنعت کار » اکتشافات شرکت مس

با حضور معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس؛
پنل تخصصی توسعه، اشتغال و رونق تولید با حضور بهروز رحمتی معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس برگزار شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات