صنعت کار » اکتشافات مس

معاون توسعه و اکتشافات شرکت مس:
بهروز رحمتی معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: همه بسترهای لازم برای توسعه صنعت مس ایران و ایجاد 50 هزار شغل توسط این شرکت وجود دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات