صنعت کار » اکتشاف سیستماتیک

در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها انجام می شود:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس این سازمان از تهیه نقشه‌های سرور پایه، اکتشافات سیستمانیک ذخایر معدنی و مطالعات زمین‌شناسی مهندسی و مخاطرات به صورت سیستماتیک به عنوان پروژه‌های جدید سازمان متبوع خود در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها یاد کرد. ادامه
معاون وزیر صمت از آغاز اکتشاف سیستماتیک سال آینده در کشور خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات