صنعت کار » اکتشاف نفت و گاز

ادعای سلب اختیار حق ایران برای برداشت از هشت حلقه چاه بزرگ گازی خود در دریای خزر در چند روز گذشته در حالی مطرح شده که اصلا این هشت حلقه چاه وجود خارجی ندارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات