صنعت کار » اکیپ امداد

مدیر عملیات و مناطق امداد خودرو ایران گفت: ۱۵۰۰ اکیپ امدادخودرو در طرح زمستانی حضور دارند و به تناسب طرح، تمام قطعات زمستانی خودرو‌ها در سبد اکیپ‌ها به روزرسانی شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات